Nå kan du søke om støtte fra Kulturveien

Sitter du på en god ide? Nå kan du søke om økonomisk støtte fra Kulturveien-prosjektet.
Gjennom søkbare midler ønsker Kulturveien-prosjektet å stimulere til vekst hos det lokale næringslivet og bidra til lokal verdiskapning og trivsel. Les søkekriterier her.

02.07.202112:16 Kristine Engan

Søkbare midler fra Kulturveien-prosjektet


Gjennom søkbare midler ønsker Kulturveien-prosjektet å stimulere til vekst hos det lokale næringslivet og bidra til lokal verdiskapning og trivsel.

Retningslinjer
Formålet med midlene er å bidra til videreutvikling av allerede eksisterende bedrifter/tiltak, samt gi støtte til nye bedrifter og tiltak med tilknytning til det geografiske området Kulturveien. Tiltak som kan komme raskt i gang vil bli prioritert.

Tiltak hvor innbyggerinvolvering og sosial bærekraft gjennom inkludering er ivaretatt vil bli prioritert.

Det er satt av 200.000,- og det vil være mulig å søke i perioden juli – januar 2022, med søknadsfrister 15. august og 1. januar 2022.

Maksimal støtte fra fondet er på 50.000,-. Det stilles krav om 50 % egenkapital.

Utbetaling av støtte vil skje i sin helhet så snart støtten er innvilget. 

Etter at prosjektet er fullført må det legges frem sluttrapport og regnskap, ellers vil innvilget beløp bli krevd tilbake.

Det gis ikke støtte til bedrifter/tiltak som allerede mottar støtte fra kommunen eller Innovasjon Norge.

Målgruppe
Kulturveien-prosjektet er åpen for søknader fra alle aktørgrupper: gründere, sosiale entreprenører, næringsliv, lag og foreninger. Søknader hvor aktørgrupper samarbeider kan bli prioritert.

Midler fra Kulturveien tildeles ikke enkeltforetak som søker tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør til annen næringsvirksomhet i kommunen, jf. EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Støtteform
Kulturveien-prosjektet tildeler midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til søkt prosjekt/tiltak. Støtte kan ikke benyttes som garanti for lån (jf. Kommunelovens § 14-19) eller gjeldssanering. Midler fra tilbakebetaling av lån eller salg av aksjer skal tilbakeføres fondet.

Forvaltning av midlene
Det er styringsgruppen for Kulturveien-prosjektet som forvalter midlene og som skal saksbehandle søknadene.

Krav til søknad og vilkår for utbetaling
- Fullstendig informasjon om søkeren (og medsøkere)
- Tittel
- Prosjektbeskrivelse
- Prosjektets formål: en beskrivelse av utfordringen prosjektet skal løse
- Målgruppe
- Kundegruppe
- Hvordan prosjektet skal profileres
- Hvordan prosjektet er koordinert med andre relevante aktører og prosjekter
- Hvilke resultater ligger til grunn for målsettingen og hvordan prosjektets effekter skal evalueres.
- Søknadsbeløp og budsjett
- Eventuelle andre forhold som anes som viktige for søknaden
 

For spørsmål kontakt Susanne Estensen

Tlf. 993 60 875

Mail: susanne.estensen@bodo.kommune.no

Søknad sendes på mail til: susanne.estensen@bodo.kommune.no

, click to open in lightbox