Nå kan du søke om støtte fra Kulturveien

Sitter du på en god ide? Nå kan du søke om økonomisk støtte fra Kulturveien-prosjektet.
Gjennom søkbare midler ønsker Kulturveien-prosjektet å stimulere til vekst hos det lokale næringslivet og bidra til lokal verdiskapning og trivsel. Les søkekriterier her.

Søkbare midler fra Kulturveien-prosjektet


Gjennom søkbare midler ønsker Kulturveien-prosjektet å stimulere til vekst i det lokale næringslivet og bidra til lokal verdiskaping og trivsel.

Retningslinjer
Formålet med midlene der til å bidra videreutvikling av allerede eksisterende bedrifter / tiltak, samt gi støtte til nye bedrifter og tiltak med tilknytning med til det geografiske geografiske Kulturveien . Tiltak som kan komme raskt i gang vil bli prioritert.

Tiltak der innbyggerinvolvering og sosial bærekraft gjennom inkludering ivaretas vil bli prioritert.

Det er satt av 200.000,- og det vil være mulig å søke i perioden juli 2021 - januar 2022, med søknadsfrister 15. august 2021 og 1. januar 2022 .

Maksimal støtte fra fondet er 50.000. Det kreves 50 % egenkapital.

Utbetaling av støtte vil skje i sin helhet så snart støtten er innvilget. 

Etter at prosjektet er avsluttet skal det leveres sluttrapport og regnskap, ellers vil innvilget beløp kreves tilbake.

Det gis ikke støtte til bedrifter/tiltak som allerede mottar støtte fra kommunen eller Innovasjon Norge.

Målgruppe
Kulturveien- prosjektet er åpent for søknader fra alle interessentgrupper: gründere, sosiale entreprenører, næringsliv, lag og foreninger. Søknader der interessentgrupper samarbeider kan prioriteres.

Midler fra Kulturveien tildeles ikke enkeltforetak som søker om tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller på en slik måte at det bidrar til konkurransevridning til skade for øvrig næringsvirksomhet i kommunen, jfr. EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Støtteform Kulturveien-
prosjektet tildeler midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til det omsøkte prosjektet/tiltaket. Støtte kan ikke brukes som garanti for lån (jf. kommuneloven § 14-19) eller gjeldssanering. Midler fra tilbakebetaling av lån eller salg av aksjer skal tilbakeføres til fondet.

Forvaltning av midlene
Styringsgruppen for Kulturveien-prosjektet forvalter midlene og vil behandle søknadene.

Krav til søknad og vilkår for utbetaling
- Fullstendig informasjon til søkeren (og medsøkere)
- Tittel
- Prosjektbeskrivelse
- Prosjektets blanc og Beskrivelse av utfordringen prosjektet skal tape
- Målgruppe
- Kundegruppe
- Hvordan prosjektet skal profileres
- Hvordan prosjektet der koordineres med andre relevante aktører og prosjekter
- Hvilke resultater ligger til grunn for målsettingen og hvordan prosjektets effekter skal evalueres.
- Søknadsbeløp og budsjett
- Eventuelle andre faktorer som anses som viktige for søknaden
 

For spørsmål kontakt Susanne Estensen

Tlf. 993 60 875

Mail: susanne.estensen@bodo.kommune.no

Søknad sendes på epost til: susanne.estensen@bodo.kommune.no