Kulturveien viderefører midler til lokal verdiskapning

I 2021 ble Kulturveifondet etablert for å stimulere til vekst hos det lokale næringslivet og bidra til lokal verdiskapning og trivsel. Fondet blir videreført i 2022. Les om kriterier og nye søknadsfrister her.

I 2021 ble det satt av 200.000 kroner i Kulturveien-prosjektet til søkbare midler til lokal verdiskaping. Pr. 26.01.22 er det bevilget totalt 89.874 kroner. Ordningen videreføres for 2022. Det er 112.601 kroner tilgjengelig i søkbare fond. 

De som har fått innvilget midler er:

  • Sommerfestivalen Fra Jonsok til Olsok - aktivitet sommeren 2021
  • Ravnflåget gård - utvikling av logoer og kjøleutstyr for utvikling av gelé og saft av ville vekster. 
  • Tuvsjyen AS- til utstyr for utvikling av møterom og kjøledisplay for utstilling av varer. 
  • Arctic Cabins - etablering av skøytebane og kjøp av skøyteutstyr for utlån.

Retningslinjer for fondet

Fondets formål er å bidra til videreutvikling av allerede eksisterende virksomheter/tiltak, samt gi støtte til nye virksomheter og tiltak knyttet til det geografiske området Kulturveien . Tiltak som kan komme raskt i gang vil bli prioritert.

Fondet vil videre prioritere tiltak der innbyggerinvolvering og sosial bærekraft gjennom inkludering ivaretas. Søknadsfrister for 2022 er  1. mars 2022  og  15. august 2022. 

Maksimal støtte fra fondet er 50.000. Det kreves 50 % egenkapital.

Utbetaling vil skje i sin helhet så snart støtten er innvilget.

Etter at prosjektet er avsluttet skal sluttrapport og regnskap leveres, ellers kreves innvilget beløp tilbake. 

Det gis ikke støtte til bedrifter/tiltak som allerede mottar støtte fra kommunen eller Innovasjon Norge.

Målgruppen

Kulturveien-prosjektet er åpent for søknader fra alle interessegrupper: gründere, sosiale entreprenører, næringsliv, lag og foreninger. Søknader der interessegrupper jobber sammen kan prioriteres. 

Midler fra Kulturveien tildeles ikke enkeltbedrifter som søker om tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller på en slik måte at det bidrar til konkurransevridning til skade for øvrig næringsvirksomhet i kommunen, jfr. EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Form for støtte

Kulturveien-prosjektet bevilger midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til det omsøkte prosjektet/tiltaket. Støtten kan ikke brukes som garanti for lån (jf. kommuneloven §14-19  ) eller gjeldssanering. Midler fra tilbakebetaling av lån eller salg av aksjer skal tilbakeføres til fondet.

Forvaltning av midler

Styringsgruppen for Kulturveien - prosjektet forvalter midlene og skal behandle søknadene.

Krav til søknad og betalingsbetingelser

- Fullstendig informasjon for søkeren (og medsøkere)

- Tittel

- Prosjektbeskrivelse

– Prosjektets formål og beskrivelsen av utfordringen prosjektet skal løse

– Målgruppen

- Kundegruppe

– Hvordan prosjektet skal profileres

– Hvordan prosjektet skal koordineres med andre relevante aktører og prosjekter

- Hvilke resultater ligger til grunn for målsettingen og hvordan prosjektets effekter skal evalueres.

- Søknadsbeløp og budsjett

- Eventuelle andre faktorer som anses som viktige for søknaden.

Kontaktinformasjon

For spørsmål, kontakt prosjektleder Susanne Estensen 

Telefon: 99 36 08 75 

Mail: susanne.estensen@bodo.kommune.no

Søknad sendes på epost til susanne.estensen@bodo.kommune.no