Midler til lokal verdiskapning

I 2021 ble Kulturveienfondet etablert for å stimulere til vekst hos det lokale næringslivet og bidra til lokal verdiskapning og trivsel. Nå oppfordres lag og foreninger til å søke.

I 2021 ble det satt av 200.000,- i Kulturveiprosjektet til søkbare midler til lokal verdiskapning. Pr. 28.03.2022 er det innvilget totalt 169.874 kroner. Det er 30.126 kroner tilgjengelig i det søkbare fondet. Søknader fra lag og foreninger vil bli prioritert. 

De som har fått innvilget midler er:

  • Sommerfestivalen Fra Jonsok til Olsok - aktivitet sommeren 2021
  • Ravnflåget gård - utvikling av logo og kjøleutstyr for utvikling av gele og saft av ville vekster.
  • Tuvsjyen AS - til utstyr for utvikling av møterom og kjøledisplay for utstilling av varer.
  • Arctic Cabins - etablering av skøytebane og kjøp av skøyteutstyr for utlån.
  • Sommerfestivalen Fra Jonsok til Olsok - aktivitet sommeren 2022.
  • Ljønesfjæra badstulag - Etablering av folkebadstu på Ljønes.
  • Arctic Cabins - innkjøp av utstyr for produksjon av sjokolade.
  • Tuvsjyen AS - bygging av gapahuker på Tuvsjyen.

Retningslinjer for fondet

Fondets formål er å bidra til videreutvikling av allerede eksisterende virksomheter/tiltak, samt gi støtte til nye virksomheter og tiltak knyttet til det geografiske området Kulturveien. Tiltak som kan komme raskt i gang vil bli prioritert.

Fondet vil videre prioritere tiltak der innbyggerinvolvering og sosial bærekraft gjennom inkludering ivaretas. Søknadsfrist: 15. august 2022. 

Det kreves 50 % egenkapital. Tilgjengelig i fondet er 30.126 kroner.

Utbetaling vil skje i sin helhet så snart støtten er innvilget.

Etter at prosjektet er avsluttet skal sluttrapport og regnskap leveres, ellers kreves innvilget beløp tilbake. 

Det gis ikke støtte til bedrifter/tiltak som allerede mottar støtte fra kommunen eller Innovasjon Norge.

Målgruppen

Kulturveien-prosjektet er åpent for søknader fra alle interessegrupper: gründere, sosiale entreprenører, næringsliv, lag og foreninger. Søknader der interessegrupper jobber sammen kan prioriteres. 

Midler fra Kulturveien tildeles ikke enkeltbedrifter som søker om tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller på en slik måte at det bidrar til konkurransevridning til skade for øvrig næringsvirksomhet i kommunen, jfr. EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Form for støtte

Kulturveien-prosjektet bevilger midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til det omsøkte prosjektet/tiltaket. Støtten kan ikke brukes som garanti for lån (jf. kommuneloven §14-19  ) eller gjeldssanering. Midler fra tilbakebetaling av lån eller salg av aksjer skal tilbakeføres til fondet.

Forvaltning av midler

Styringsgruppen for Kulturveien - prosjektet forvalter midlene og skal behandle søknadene.

Krav til søknad og betalingsbetingelser

- Fullstendig informasjon for søkeren (og medsøkere)

- Tittel

- Prosjektbeskrivelse

– Prosjektets formål og beskrivelsen av utfordringen prosjektet skal løse

– Målgruppen

- Kundegruppe

– Hvordan prosjektet skal profileres

– Hvordan prosjektet skal koordineres med andre relevante aktører og prosjekter

- Hvilke resultater ligger til grunn for målsettingen og hvordan prosjektets effekter skal evalueres.

- Søknadsbeløp og budsjett

- Eventuelle andre faktorer som anses som viktige for søknaden.

Kontaktinformasjon

For spørsmål, kontakt prosjektleder Susanne Estensen 

Telefon: 99 36 08 75 

Mail: susanne.estensen@bodo.kommune.no

Søknad sendes på epost til susanne.estensen@bodo.kommune.no